Podsumowanie

Wprowadzenie wymogów dyrektywy fałszywkowej w polskich szpitalach wydaje się niezbędne m. in. z uwagi na fakt, iż w przeciwnym razie szpital stać się może miejscem, gdzie pacjent narażany jest na ryzyko otrzymania nieodpowiedniego leku w znacznie większym stopniu niż w otwartej opiece zdrowotnej. Do tej pory polskie prawodawstwo nie zostało jednak dostosowane do przepisów dyrektywy fałszywkowej w takim zakresie, jaki ma miejsce w innych krajach. Tym samym polskie placówki nie są gotowe do wprowadzenia zmian wymaganych przez prawo unijne.

Dyrektywa fałszywkowa, wymagająca skoordynowanych międzynarodowych działań w zakresie zapobiegania obecności na rynku fałszywych produktów leczniczych, odgrywa ogromną rolę w podniesieniu bezpieczeństwa w zakresie leczenia wszystkim pacjentom w  Unii Europejskiej. Umożliwiając wykrywanie fałszywych produktów leczniczych przed podaniem ich pacjentowi, stanowi ona wzmocnienie europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Wprowadzenie dyrektywy dot. zwalczania sfałszowanych leków zmieni sposób świadczenia usług zdrowotnych pacjentom, a przez to zobowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące w dystrybucji produktów leczniczych – od producentów, przez hurtowników, importerów równoległych, aż po apteki ogólnodostępne i szpitalne do modyfikacji sposobów dystrybucji leków w kierunku jego uszczelnienia. Obecnie szpitale w Polsce nie są świadome czekających ich zmian, nie zaczynają się jeszcze dostosowywać do wymogów dyrektywy fałszywkowej. W związku z powyższym, istotne jest uświadamianie placówek medycznych o koniecznych zmianach, wskazywanie obszarów, które muszą być zmienione lub poprawione. Odpowiednio wcześnie wdrożone i dostosowane do specyfiki szpitala systemy autentyfikacji usprawnią procesy związane ze szpitalną gospodarką lekową i ułatwią organizacją pracy apteki szpitalnej i personelu medycznego, podnosząc jednocześnie jakość opieki nad pacjentem.

Drukuj